Gia Đình Phật Tử Long Hưng

BHD Phân Ban GĐPT TP Hồ Chí Minh tổ chức trại Kiền Trắc VII

Thứ bảy - 16/03/2013 12:27
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRẠI DŨNG
 *  Căn cứ phương án hoạt động năm 2012 và phương án tổ chức Trại Dũng của Ủy Viên Thiếu Nam 
 *  Căn cứ biên bản cuộc họp toàn thể Huynh trưởng đại diện các đơn vị thống nhất kế hoạch Trại Dũng
 *  Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT TP.HCM chính thức thông báo kế hoạch tổ chức Trại Dũng như sau:     
     I.  MỤC ĐÍCH:
  - Chào mừng nhiệm kỳ mới của Phân ban GĐPT/TP.HCM (2012 – 2017)
  - Tạo môi trường giao lưu, học hỏi cho Ngành nam giữa các đơn vị
  - Un đúc tinh thần Dũng và phát triển Ngành nam.
 
     II.  ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:
   - Huynh trưởng nam và Thanh Thiếu nam
   - Số lượng dự kiến: 150 Huynh trưởng và Đoàn sinh
 
     III.  THỜI GIAN:
  - Từ 7h ngày 23/03/2013 đến 16h ngày 24/03/2013 ( nhằm ngày 12-13/02 ÂL). 2 ngày 1 đêm
 
     IV.  ĐỊA ĐIỂM: Đã thỉnh ý HT Trụ trì và được hứa khả
     Chùa Chùa Huyền Trang (Chùa Lá) số 456/39 Đường Huỳnh Tấn Phát Khu Phố 7 TT Nhà Bè Tp HCM
 
     V.   TÊN VÀ KHẨU HIỆU TRẠI:
   - Tên trại: Kiền Trắc 7                       Khẩu hiệu: Dũng
   - Trại ca: Đường về A Nô Ma (Tác giả: Xuân Lam)
Phù hiệu trại
 
     VI.   ĐỒNG PHỤC:
   - Đoàn phục GĐPT của Ngành Nam + Nón Tứ ân + Huy hiệu, Phù hiệu, Bảng tên, Cấp hiệu (Htr), Cấp bậc (HTr + Đoàn sinh)…
   - Mang giày ba ta + Vớ lam
 
     VII.  DI CHUYỄN VÀ ẨM THỰC:
     Các đơn vị tự túc phương tiện di chuyển và ẩm thực.
 
     VIII. ĐÓNG GÓP TÀI CHÁNH:
   - Mỗi đơn vị đóng góp ít nhất là 200.000 đồng.
 
      IX.  LỀU TRẠI:
      Mỗi đơn vị thực hiện một Cổng trại, một Lều sàn, Lều dành cho Đoàn sinh, Cột cờ.
 
      X.   THÀNH PHẦN BAN CHỨNG MINH VÀ CỐ VẤN:
          BAN CHỨNG MINH:   Cung thỉnh
    - HT THÍCH ĐẠT ĐẠO, Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử Thành Hội Phật Giáo TP HCM
    - TT THÍCH CHƠN KHÔNG, Phó Ban Thường Trực BHD PT THPG TP HCM
    - TT THÍCH THIỆN NGHĨA, Trưởng Ban Trị Sự Huyện Hội Phật Giáo Huyện Nhà Bè
    - HT THÍCH TRUYỀN TỨ, Trụ Trì Chùa Huyền Trang
 
        BAN CỐ VẤN:   Kính mời
    - Anh Tâm Duệ  NGUYỄN ĐỨC CHÂU  Trưởng BHD Phân ban GĐPT TP HCM
    - Anh Thị Bá  HUỲNH VĂN TÙNG  Phó thường trực BHD Phân Ban GĐPT TP HCM
 
     XI.    BAN TỔ CHỨC:
            - Trưởng ban:  - Htr cấp Tấn Thị Cư NGUYỄN THANH MINH Phó ban ngành Nam BHD PB
            - Phó ban:       - Htr cấp Tấn Tâm Tưởng  ĐỖ TÂM NIỆM  Ủy viên Thiếu nam BHD PB 
                                  - Htr cấp Tấn Minh Hạnh  HUỲNH VĂN LONG  Ủy viên Thanh nam
            - Thư ký:        - Htr cấp Tín Minh Thao  ĐẶNG HỮU TRÍ  Chánh thư ký BHD Phân ban
            - Thủ quỹ:       - Htr cấp Tín Tâm Văn  CHẾ CÔNG TÂN  Ủy viên Tài Chánh
            - Ủy viên:        - Htr cấp Tấn Thị Cang  HỒ VĂN BẢY  Ủy viên Tổ kiểm
                                  - Htr cấp Tấn Chơn Thật  ĐỖ XUÂN HÒA  Ủy viên Nội vụ
                                  - Htr cấp Tấn Tâm Thông  NGUYỄN HỮU VIỆT  Ủy viên Từ Thiện Xã Hội
                                  - Htr cấp Tấn Tuệ Trí  LÊ XUÂN KIỀU  Ủy viên Hoạt Động Thanh Niên
 
    XII.   BAN QUẢN TRẠI:
            - Trại Trưởng:  - Htr cấp Tấn Tâm Tưởng  ĐỖ TÂM NIỆM
            - Trại Phó:       - Htr cấp Tấn Minh Hạnh  HUỲNH VĂN LONG
            - Khối Hành Chánh + Thư Ký + Báo Chí:    
                                                - Htr cấp Tín Minh Thao  ĐẶNG HỮU TRÍ
                                                - Htr cấp Tín Nguyên Châu  TRẦN DUY Ý
                                                - Htr cấp Tập Tâm Tuệ  NGUYỄN PHẠM NHẬT TRÍ
                                                - Htr cấp Tập Quảng Giới  NGUYỄN VŨ HOÀNG CƯƠNG
 
            - Khối Tài Chánh:           - Htr cấp Tín Tâm Văn  CHẾ CÔNG TÂN
 
            - Khối Kỷ Luật:              - Htr cấp Tín Minh Thành  PHAN QUANG MINH
                                                - Htr cấp Tín Tâm Văn  CHẾ CÔNG TÂN (kiêm)
                                                - Htr cấp Tín Quảng Tiên  PHAN DUY BÌNH
                                                - Htr cấp Tín  Tâm Thiệt  NGUYỄN VĂN NGÔN
 
            - Khối Kỹ Thuật:            - Htr cấp Tấn Tuệ Trí  LÊ XUÂN KIỀU
                                                - Htr cấp Tín Nguyên Đàm  NGUYỄN ĐĂNG ĐÔ
                                                * Khối Đời sống Trại, Kỷ luật Trại trực tiếp thực hiện cổng Trại
 
            - Khối Âm Thanh:          - Htr cấp Tín Tâm Dũng  NGUYỄN HỮU TIẾN (kiêm)
                                                - Htr cấp Tín Thiện Hùng  LÊ ĐÌNH CƯỜNG (kiêm)
 
            - Khối Thi Đua:              - Htr cấp Tấn Chơn Thật  ĐỖ XUÂN HÒA
                                                - Htr cấp Tấn Tuệ Trí  LÊ XUÂN KIỀU (kiêm)
                                                - Htr cấp Tín Thị Căn  DƯƠNG HIỂN THÔNG
 
            - Khối Đời Sống:            - Htr cấp Tín Trừng Thanh  TRỊNH CÔNG THÀNH
                                                - Htr cấp Tín Tâm Dũng  NGUYỄN HỮU TIẾN
                                                - Htr cấp Tín Quảng Quý  NGUYỄN BÌNH SAN
                                                - Htr cấp Tín Tâm Thanh  ĐÁY HOÀNG HẢI  
                                                - Htr cấp Tín Nguyên Hữu  TRẦN LÊ HUY LINH
                                                - Htr cấp Tín Thiện Hùng  LÊ ĐÌNH CƯỜNG
                                                - Htr Cấp Tập Thiện Lợi TRẦN ANH TUẤN
                                                - Htr Thiện Hà TRẦN ĐÌNH VŨ HIỆP
            - Khối Y Tế:                   - Htr cấp Tập Quảng Sanh  NGUYỄN TRẦN THỌ
            - Khối Tiếp Tân:             - Htr Cấp Tấn Tâm Thông  NGUYỄN HỮU VIỆT
                                                  điều động tiếp đón, cung thỉnh Chư Tôn Đức và quan khách.
 
   XIII.  KẾ HOẠCH THI ĐUA VÀ SINH HOẠT:
         - Sức sống và kỹ thuật lều trại, cổng trại = 3 giải Nhất - Nhì - Ba
         - Trò chơi Hoạt động Thanh niên = 3 giải Nhất - Nhì - Ba
         - Trò chơi lớn = 3 giải Nhất - Nhì - Ba
         - Văn nghệ lửa trại (Mỗi đơn vị đăng ký 1 tiết mục, thời gian 5 phút, tự chuẩn bị lời giới thiệu) = 3 giải Nhất - Nhì - Ba                                                                                                                      
         - Thi báo tường tại chỗ = 3 giải Nhất - Nhì - Ba
         - Thiết kế phù hiệu trại (mỗi đơn vị tự thiết kế phù hiệu trại có ghi chú ý nghĩa, không giới hạn số lượng) = 1 giải lưu niệm                                                                                                               
         - Kỷ luật trại. = 1 giải
         - Thi Đố vui tu học = 3 giải Nhất - Nhì - Ba
         - Xuất sắc toàn trại = Cúp + Đuốc Dũng luân lưu
         - 3 giải khuyến khích (dành cho những đơn vị không có giải thưởng)
           Vì sự thăng tiến cho tổ chức GĐPT, vì sự thành công của Trại. Đề nghị các đơn vị thực hiện đúng theo tinh thần thông báo nầy.                                                                                  
                                                                              TM. BAN HƯỚNG DẪN PHÂN BAN GĐPT TP.HCM     
                                                                                                      TUN. TRƯỞNG BAN         
                                                                              PHÓ BAN NGÀNH NAM KIÊM UV NGHIÊN HUẤN
         NƠI NHẬN
     -  Các đơn vị GĐPT trực thuộc
     -  Ủy viên và Phụ tá Ủy viên    
     -  Thành viên Ban Quản Trại
       “để phối hợp thực hành”                                                          Huynh trưởng Cấp Tấn
     -  Ban Hướng Dẫn Phật Tử THPG/TP HCM                          Thị Cư NGUYỄN THANH MINH
       “để kính tường và xin giúp đở”                                              
     -  Chư Tôn Đức Trụ Trì, Ban Hộ Tự có đơn vị GĐPT                         ( Đã ký )
      “để kính tường và xin hổ trợ                                                  
        GĐPT tại quý Tự được tham gia Trại”                
     -  Ban Bảo trợ Ban Hướng Dẫn Phật Tử THPG/TP HCM
      “để tường và xin hổ trợ kinh phí”
     -  Lưu VP


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Thanh Hảo

    chương trình hấp dẫn quá....em chúc mấy anh GD mjnh có 1 chuyến đi thật vui và thành công nhé ( nhớ mang giải về tặng cho GD và thiếu nữ nhé hyhy)

      Thanh Hảo   20/03/2013 13:13

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây